Regulamin serwisu e-melon.pl

Wersja z dnia 26.04.2018

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

§ 2 Informacje obligatoryjne

§ 3 Zawarcie umowy

§ 4 Dostawa

§ 5 Formy płatności

§ 6 Prawo odstąpienia

§ 7 Reklamacje

§ 8 Załączniki

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z 

korzystaniem z serwisu e-melon.pl (zwanego dalej „Serwisem”). 

2.Melon (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez 

udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia 

starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie 

zmiany. Melon zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w 

Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie 

obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się 

stary Regulamin. 

3.Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają 

postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu. 

§ 2 Informacje obligatoryjne 

1.Serwis prowadzony jest przez Limon Karolina Płuciennik z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. 

Wileńska 10/20, 85-013 Bydgoszcz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców NIP: PL 

554-252-30-79, REGON: 366677740 (zwaną dalej „Limon“). 

2.Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej 

„Kupującym” lub „Klientem”). 

3.Z Melon można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem 

telefonu 660 166 996 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00, sobota 09:00 

do 14:00) oraz pod adresem e-mail: sklep@e-melon.pl. 

4.Serwis służy informowaniu o Melon i o produktach oferowanych, w tym przede wszystkim o 

kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży 

dotyczących tych produktów. 5.W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne 

wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych 

zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania 

wprowadzanego przez Limon do systemu informatycznego Klienta. 

6.Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych 

7.Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub 

naruszających dobre obyczaje. 

8.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie 

należy składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail 

wskazane w ust. 3 powyżej. Melon, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje 

się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

9.Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie 

dochodzi do zawarcia pomiędzy Melon a Klientem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług 

może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy 

wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało 

doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie 

usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z 

chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o 

świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, 

które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o 

świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś 

wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do 

zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane. 

§ 3 Zawarcie umowy 

1.Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim 

produktów, tylko zaproszenie do składania ofert. 

2.Przez złożenie zamówienia Klient składa Melon ofertę zawarcia umowy sprzedaży.  

3.Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Melon niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na 

adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty 

przez Limon. 

4.Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Melon nie wyśle w tym 

terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas 

oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty 

przez Limon, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Melon, bez podawania przyczyny, zastrzega 

sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. 5.Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez Melon i 

przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w 

potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6.Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez 

Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Melon. W pozostałym zakresie Melon może 

swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła. 

7.Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom 

trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione 

osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w 

wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w 

Serwisie. 

8.Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim. 

9.Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może 

przekraczać 10 sztuk. 

§ 4 Dostawa 

1.Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na 

terenie Polski. 

2.Przy zamówieniach o wartości co najmniej 500,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli 

wartość zamówienia jest niższa niż 500,00 zł brutto, wówczas Melon nalicza koszty przesyłki. 

Koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej 

przesyłce. Gdy Kupujący wybierze jako formę płatności za towar płatność przy odbiorze przesyłki 

(płatność za pobraniem), wówczas koszty przesyłki zwiększają się. 

3.Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów 

InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy. 

4.Termin wysyłki zamówienia wynosi 1-4 dni robocze- w kolejności chronologicznej ich 

wpłynięcia. 

5.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających 

przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze 

względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze 

względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam 

niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient. 

§ 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i 

zastrzeżenie prawa własności 1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: 

a) karta kredytowa – Mastercard lub VISA; 

b) za pośrednictwem systemu PayU; 

c) przelew bankowy; 

d) za pobraniem przy odbiorze przesyłki  

2.Na e-melon.pl możesz zapłacić szybkim przelewem online za pośrednictwem PayU. Wybierając 

tę metodę płatności zostaniesz przekierowany bezpośrednio do systemu PayU, w którym masz 

możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie się do bankowości 

internetowej oraz potwierdzenie płatności. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym 

połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych 

przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowana/y z 

powrotem na douglas.pl, a Twoje zamówienie zostanie przekazane do opracowania i wysyłki. 

3.Płatność za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemu PayPal dokonywana jest w 

trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w 

terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed 

dokonaniem pełnej zapłaty. 

4.Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty 

z tym związane. 

5.Przy płatności kartą kredytową Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące 

dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również 

autoryzować kartę. Melon rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób 

definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Melon zobowiązuje się nie ściągać 

tej kwoty przed chwilą wysłania produktu. 

6.Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia 

zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient 

otrzyma e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za 

zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a 

Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia. 

7.Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są 

przez Limon wraz z wydawaniem kodów rabatowych. 

8.Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za 

pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy 

odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za 

pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia 

opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki. 

9.Dostarczony produkt pozostaje własnością Melon do chwili całkowitej zapłaty. § 6 Prawo odstąpienia 

1.Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na 

podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do 

odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych 

postanowień nie stosuje się. 

2.Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o 

odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez 

Limon formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając 

uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej wraz z dowodem zakupu danego 

zamówienia. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do 

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów. 

3.Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Wileńska 10/20, 85-013 

Bydgoszcz z dopiskiem Limon. 

5.Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami. 

6.W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a 

Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie 

wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający 

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

7.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu 

albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie 

będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za 

niezwrócony). 

8.Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu zostanie dokonany niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. 

Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. 

9.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek 

bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, 

gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero 

po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego. 

10.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas 

zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu 

od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku 

bankowego, Melon wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o 

przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z 

Kupującym w tej sprawie telefonicznie. 11.Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła 

płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również 

przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego. 

12.Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach 

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy: 

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

termin przydatności do użycia; 

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zakupiona lub zarezerwowana a opłacona przy 

jego odbiorze. 

§ 7 Reklamacje 

1.Melon zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest 

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i 

roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. 

2.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację: 

a) żądać usunięcia wady albo 

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo 

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada 

produktu jest nieistotna). 

3.Melon jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Melon może odmówić 

zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu 

wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim 

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych 

kosztów. 

4.W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, 

wówczas Melon może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o 

ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 

Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt 

był już wymieniony lub naprawiany albo Melon nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany 

produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady. 5.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Melon usunięcia wady żądać wymiany 

produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że 

doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest 

niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowany. 

6.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. 

7.Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się 

wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod 

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 

8.Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu. 

9.Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu 

formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z 

powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie 

poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia 

sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. 

Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, 

jeśli Limon uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania 

reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 

Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. 

10.Melon, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej 

reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie 

uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli 

Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, 

określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Melon nie ustosunkował się do tego żądania 

w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

11.Melon odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch 

lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 

sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, 

przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 

określonego w zdaniu poprzednim. 

12.Melon nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług po 

sprzedażowych. 

13.Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: 

a.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; 

b.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

zaistniałego sporu; c.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z 

bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

14.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas 

postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej. 

§ 8 Załączniki 

1. Formularz odstąpienia od umowy  

2. Formularz reklamacyjny

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.